Η PC PROJECT εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών επίβλεψης συστημάτων (systems monitoring) και στη δημιουργία εξατομικευμένων ταμπλό επίβλεψης  (dashboards), τα οποία επιτρέπουν την προβολή και την αξιοποίηση πληροφοριών από τα πληροφοριακά σας συστήματα σε πραγματικό χρόνο. Ας αναλύσουμε τι περιλαμβάνει αυτό:

1. Συλλογή Δεδομένων:

 • Παρακολούθηση Πόρων: Παρακολούθηση της χρήσης πόρων όπως CPU, μνήμη, δίσκος, και δικτύου.
 • Εφαρμογές και Υπηρεσίες: Παρακολούθηση της κατάστασης και της απόδοσης εφαρμογών και υπηρεσιών.
 • Συστήματα και Διακομιστές: Παρακολούθηση της υγείας και της απόδοσης των φυσικών και εικονικών διακομιστών.
 • Δίκτυα: Παρακολούθηση της κίνησης και της υγείας του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των δικτυακών συσκευών.

2. Ανάλυση και Συσχέτιση Δεδομένων:

 • Ανίχνευση Ανωμαλιών: Χρήση αλγορίθμων και μηχανικής μάθησης για την ανίχνευση ανωμαλιών στη λειτουργία των συστημάτων.
 • Ειδοποιήσεις και Ειδοποιητικά Μηνύματα: Ρύθμιση ειδοποιήσεων για συγκεκριμένα γεγονότα ή όρια που ξεπερνιούνται, ώστε να ενημερώνονται οι υπεύθυνοι.

3. Διαχείριση Συμβάντων:

 • Αντιμετώπιση Προβλημάτων: Δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης αντίδρασης σε προβλήματα που εντοπίζονται.
 • Αναφορές: Δημιουργία τακτικών αναφορών για την κατάσταση και την απόδοση των συστημάτων.

 

Όσον αφορά τα εξατομικευμένα ταμπλό επίβλεψης (dashboards) τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο των υπηρεσιών επίβλεψης συστημάτων που προσφέρουμε τα πλεονεκτήματα είναι συγκεκριμένα:

1. Ενοποίηση Πολλαπλών Πηγών Δεδομένων:

 • Πηγές Δεδομένων: Ενοποίηση δεδομένων από διάφορες γεωγραφικά ανεξάρτητες πηγές, όπως συστήματα διαχείρισης δικτύου, εφαρμογές, βάσεις δεδομένων, και αισθητήρες IoT.
 • Πλατφόρμες: Υποστήριξη διαφορετικών πλατφορμών και τεχνολογιών για την ενσωμάτωση δεδομένων.

2. Συμπαγής Παρουσίαση Δεδομένων:

 • Οπτικοποίηση: Δημιουργία διαδραστικών γραφημάτων, χρονοδιαγραμμάτων, χάρτες θερμότητας, και άλλων τύπων οπτικοποιήσεων με γνώμονα την σύνοψη, την απλούστευση και την ευκολία κατανόησης για τον χρήστη.
 • Προσαρμογή: Δυνατότητα προσαρμογής των ταμπλό σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις του χρήστη.

3. Συμβολή στην Λήψη Καλύτερων Αποφάσεων:

 • Διερεύνηση Δεδομένων: Εύκολη πρόσβαση και διερεύνηση των δεδομένων για την αναγνώριση τάσεων και μοτίβων.
 • Συνεργασία: Δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των μελών μιας επιχείρησης μέσω κοινής χρήσης των ταμπλό επίβλεψης και των δεδομένων που παρουσιάζουν.

4. Ρεαλιστική Εικόνα σε Πραγματικό Χρόνο:

 • Ενημέρωση: Άμεση ενημέρωση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο για την έγκαιρη λήψη αποφάσεων.
 • Ανταπόκριση: Δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε γεγονότα και αλλαγές που συμβαίνουν στα συστήματα.

 

Συνοψίζοντας, οι υπηρεσίες ανάπτυξης συστημάτων επίβλεψης που παρέχει η PC PROJECT έχουν πολλαπλά οφέλη για την επιχείρηση σας:

 • Βελτιώνουν της αποδοτικότητα μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης (άρα και επίλυσης) των προβλημάτων
 • Διασφαλίζουν την άμεση και ακριβή πληροφόρηση που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων.
 • Συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της επιχείρησης σας.

Στην διάθεση σας για περισσότερες λεπτομέρειες.