Δημοσιεύθηκε:
Μαρ, 2024

H προστασία των ψηφιακών περιουσιών, των δεδομένων, των εφαρμογών και των υποδομών μίας επιχείρησης από κυβερνοεπιθέσεις και απειλές ασφαλείας περιλαμβάνει διάφορα μέτρα για την αναγνώριση, την πρόληψη, την αντίδραση και την ανάκαμψη από τέτοιου είδους κινδύνους.

Οι υπηρεσίες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μπορεί να περιλαμβάνουν δέσμες ενεργειών με σκοπό τα παρακάτω:

 1. Παρακολούθηση Κυβερνοαπειλών: Επιτήρηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων για την ανίχνευση πιθανών απειλών και επιθέσεων.
 2. Ανάλυση Κινδύνων: Αξιολόγηση των ψηφιακών κινδύνων που ενδέχεται να επηρεάσουν τον κυβερνοχώρο.
 3. Πρόληψη Κυβερνοεπιθέσεων: Υλοποίηση μέτρων ασφαλείας για την πρόληψη επιθέσεων, όπως περιορισμός πρόσβασης, ενημέρωση προσωπικού και καθιέρωση πολιτικών ασφαλείας.
 4. Διαχείριση Απειλών: Διαχείριση απειλών και επείγοντων καταστάσεων κατά τη διάρκεια κυβερνοεπιθέσεων.
 5. Ανάκαμψη από Επιθέσεις: Αποκατάσταση των επιπτώσεων κυβερνοεπιθέσεων και επαναφορά των κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών.
 6. Εκπαίδευση Προσωπικού: Εκπαίδευση του προσωπικού για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών.
 7. Εφαρμογή Νομοθεσίας και Πολιτικών: Εφαρμογή νομοθεσίας και πολιτικών που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια και την προστασία δεδομένων.

Αυτές οι υπηρεσίες ασφάλειας είναι ουσιώδεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, της εμπιστοσύνης και της διαθεσιμότητας των ψηφιακών πόρων και υποδομών μίας επιχείρησης και κατά συνέπεια την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας της στον φυσικό κόσμο.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω η PC PROJECT προσφέρει υπηρεσίες αποτελεσματικής προστασίας στο διαδίκτυο προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη και όπως αυτές προκύπτουν με βάση την φύση της εκάστοτε επιχειρηματικής πληροφοριακής υποδομής.

Ορισμένες οριζόντιες τεχνικές που εφαρμόζονται για τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας που προσφέρουμε περιλαμβάνουν:

Ανάλυση Κινδύνων και Ευπάθειας:

 • Αξιολόγηση των κυβερνοαπειλών και των ευπαθειών των συστημάτων και των εφαρμογών του πελάτη.

Εφαρμογή Συστημάτων Ασφαλείας:

 • Υλοποίηση και ρύθμιση συστημάτων ασφαλείας, όπως firewall, intrusion detection systems (IDS), και antivirus λογισμικό.

Παρακολούθηση Ασφαλείας (Security Monitoring):

 • Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των συστημάτων και των δικτύων για ανίχνευση ενδεχόμενων απειλών και αντίδραση σε αυτές.

Ανάκτηση Δεδομένων και Επαναφορά Συστημάτων (Data Recovery and System Restoration):

 • Παροχή υπηρεσιών ανάκτησης δεδομένων και επαναφοράς συστημάτων μετά από κυβερνοεπίθεση ή διακοπή υπηρεσιών.

Εκπαίδευση Προσωπικού (Staff Training):

 • Εκπαίδευση του προσωπικού του πελάτη σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας, την αναγνώριση απειλών και την αντίδραση σε αυτές.

Ασφάλεια Δικτύου (Network Security):

 • Παροχή υπηρεσιών για την ασφάλεια του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης πρόσβασης και του διαχωρισμού δικτύων.

Ανάλυση Καταγραφών (Log Analysis):

 • Ανάλυση των καταγραφών δραστηριοτήτων για την ανίχνευση ανωμαλιών και απειλών.

Διαχείριση Ευπαθειών (Vulnerability Management):

 • Ανίχνευση και διαχείριση ευπαθειών σε συστήματα και εφαρμογές.

Συμμόρφωση με Κανονισμούς και Νομοθεσία (Compliance):

 • Βοήθεια στον πελάτη να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία σχετικά με την κυβερνοασφάλεια.

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις τεχνικές που η PC PROJECT χρησιμοποιεί με σκοπό την αποτελεσματική προστασία των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Οι πρακτικές που ακολουθούνται εξαρτώνται συνήθως από τις ανάγκες, τους πόρους και τους στόχους του κάθε πελάτη.