Η Διοίκηση της PC PROJECT  στοχεύει και δεσμεύεται:

 • Στην  κάλυψη των αναγκών των πελατών της σε κάθε συναλλαγή τους με την εταιρεία.
 • Στην ασφάλεια και προστασία των πληροφοριών που αφορούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης
 • Στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό
 • Στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών
 • Στην άρτια λειτουργία της επιχείρησης ακολουθώντας πιστά και χωρίς απόκλιση οτιδήποτε αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία και έχει σχέση με την δραστηριότητα της καθώς και με την ασφάλεια της πληροφορίας

 Η πολιτική ασφάλειας πληροφοριών καθώς και οι στόχοι ασφάλειας πληροφοριών καθορίζονται και είναι πλήρως συμβατοί με το πλαίσιο και τη στρατηγική διεύθυνση της Εταιρείας. Οι στόχοι έχουν τεθεί και διατηρούνται ως μέρος των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου, της παρακολούθησης και  της ανασκόπησης των συστημάτων με απώτερο στόχο την αύξηση ικανοποίησης των πελατών. Η αύξηση των πωλήσεων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης με την παράλληλη διατήρηση ή αύξηση του προσωπικού αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται με την υψηλή ικανοποίηση του πελάτη, την εκμηδένιση των παραπόνων και τις μη συμμορφώσεις του συστήματος

Στα παραπάνω πλαίσια, η PC PROJECT  στοχεύει:

 • στην ανάπτυξη και θεσμοθέτηση απλών και ευέλικτων διαδικασιών λειτουργίας
 • στην τυποποίηση των μεθόδων εργασίας.
 • στη διασφάλιση της σταθερότητας της ασφάλειας των προσφερόμενων υπηρεσιών
 • στην ανάπτυξη μηχανισμών έγκαιρης πρόληψης, εντοπισμού προβλημάτων και ασφάλειας της πληροφορίας.
 • στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών δομών τις εταιρείας.
 • στην αύξηση τις ικανοποίησης των πελατών

Είναι πεποίθηση  της PC PROJECT  ότι η εφαρμογή του Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το πρότυπο ISO 27001:2013 θα συμβάλλει τα μέγιστα στην υλοποίηση των στόχων της εταιρείας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ποιότητα και η ασφάλεια της πληροφορίας επιτυγχάνεται με την άρτια οργάνωση της εταιρείας καθώς και με την ανάλυση, καταγραφή, θεσμοθέτηση, και εφαρμογή σαφών διαδικασιών λειτουργίας και συγκεκριμένων πολιτικών οι οποίες ακολουθούνται πιστά από όλους, μέχρι να παραχθεί το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα.

Δηλώνουμε ότι στην εταιρεία:

 • Η ασφάλεια αποτελεί γνώμονα όλων των δραστηριοτήτων της.
 • Η ασφάλεια της πληροφορίας συνάδει πλήρως με την φιλοσοφία λειτουργίας της επιχείρησης
 • Τελικοί κριτές της ποιότητας των υπηρεσιών είναι οι πελάτες